AmaderShomoy.com

gnv KviPzwci fvU XvKv 18 Avmb (wfwWI)

mvBd bvwmi : XvKv-18 Avmbi gvjKv evby Av`k DP we`vjqi cavb dUK e wQj `ycyi 1Uv _KB Kvib, fvUvi mevB GKevi XzKQ, wmjI gviQ hvi hZUv Lywk| mLvb DcwZ wQjb wbevPbx KgKZv I AvBbmLjv ivKvix evwnbxi m`miv| Zv`i mvgbB RvjfvU `qv PjQ|...

RootsAmaderShomoy.comEnglish News
 • Deaths reported as polls open in Bangladesh


  Ashraf Islam : At least six people have been killed in clashes between police and opposition supporters who set up to 100 polling stations on fire in a bid to disrupt general ...."

 • "
 • Tarique calls for poll boycott


  Nurul Afshar : BNP chief's Zia's elder son Tarique Rahman has called for a boycott of the Jan 5 parliament polls in Bangladesh.

  "

 • Khaleda sued


  Desk report : A defamation case has been filed against BNP Chair and Opposition Leader Khaleda Zia for threatening to change the name of Gopalganj district.

  "

 • 'India's understanding of Bangladesh will help U.S.'


  International Desk : As the political situation in Bangladesh becomes increasingly volatile, India has hinted at the need for a united approach between India and the United States.

  "

 • Khaleda confined to her residence: BNP


  Desk Report : The main opposition BNP on Saturday night alleged that its chairperson Khaleda Zia has been confined to her Gulshan residence in the city after withdrawing her police protocol.In...."

 • "
  ^vaxbZvweivax`i DmK w`q wbevPb evbPvji bxjbKkv KiQb weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvb AvIqvgx jxM bZv Zvdvqj Avng`i G AwfhvM mwVK gb Kib?
   nuv
   bv
   g e bB
  Previous Result


  cevmi Lei


  PvKwii Lei

  m` cv msev`
 • Kvb ai DVem Ki iv cjb bwReyj eki gvBRfvvix
 • W wicvU :  Di cZv c~eKvUMo K wR yj fvUK`i cvk em iv` cvnvwQjb e Rwgi Avjx|

 • gnv KviPzwci fvU XvKv 18 Avmb (wfwWI)
 • mvBd bvwmi : XvKv-18 Avmbi gvjKv evby Av`k DP we`vjqi cavb dUK e wQj `ycyi 1Uv _KB Kvib, fvUvi mevB GKevi XzKQ, wmjI gviQ hvi hZUv Lywk|

 • nvwmbv miKvii c K~UbwZK Pvj wbqQ fviZ: Bwqvb Gcm
 • Gg G Avnv` kvnxb: wbevPbi ci nvwmbv miKvii c AvRvwZK mg_b Av`vqi K~UbwZK Pvj wbqQ fviZ|

 • 10 fvM fvUvi DcwwZK wbevPb ejv hvq bv
 • bymivZ Aw`wZ: `kg RvZxq msm` wbevPb Mo 10 fvM fvUvi DcwwZi wbevPbK cKZc wbevPb ejv hvqbv|

 • 64 K` GKwU fvUI cowb
 • Gg G Avnv` kvnxb: `kg RvZxq msm` wbevPb `ki 64wU fvU K` GKwUI fvU cowb|

 • wbevPb wbq ^iv gYvjqi gv_ve_v bB
 • wbR^ cwZe`K: `kg RvZxq wbevPb wbq Drmvn bB ^iv gYvjqiI|

 • Ggwc njb Rvcvi wdivR ikx`
 • wbR^ cwZe`K: XvKv-6 Avmbi mejv K`i djvdj NvlYv Kiv nqQ|

 • Gevi Rjvq Rjvq evjU ev jyU
 • Gg G Avnv` kvnxb: cuvP Rvbyqvwii wbevPb VKvZ `ki wewfb Rjv DcRjvq fvUK` Rvwjq `qvi ci kwbevi weKvj _K i nqQ evjU ev I wbevPbx mivg jyU|

 • bKvK Wzweq nvwZi wcV nvRx mwjg
 • Gg G Avnv` kvnxb: `kg RvZxq msm` wbevPb XvKv-7 Avmb ^Zcv_x nvRx gv. mwjg nvZx cZxK gvU 42 nvRvi 7 fvU cq emiKvwifve Rqx nqQb|

 • AvMvgxKvj weKj 4Uvq cavbgxi msev` mjb
 • Avj-Avgxb Avbvg: AvMvgxKvj weKj 4Uvq msev` mjb Kieb cavbgx I AvIqvgx jxMi mfvbx kL nvwmbv|

 • we`kx`i Qvoc wbq Avgv`i MYZ wkLZ ne bv: Z_gx
 • AvjgMxi wmwKx : we`kx cheKi Qvoc wbq Avgv`i MYZ wkLZ ne bv|

 • wbR K` nvijb ^ivcwZgx UyKy
 • cvebv cwZwbwa: cvebv-1 (muvw_qv-eov) wbevPbx GjvKvi wbR K` cwZ؛x cv_xi KvQ ni Mjb ^ivcwZgx bKv cZxKi cv_x AvWfvKU kvgmyj nK UyKy|

  wfb Lei
  webv`bi Lei
  m`k
  Ljvi Lei

  nvwmbvi KvQ nvijb Lvj`v


  bvkivZ Avwkqvbv Payix : cavbgx kL nvwmbv Aekl Zvi wbevPb mb Kivi msK mdj nZ hvQb| AvR wbevPb AbywZ nQ| GB wbevPb Kiv wbq kL nvwmbv I weivax `ji bZvi ga Pvj wQj| `yB bxi Pvj Aekl Rqi c_ nvwmbv| ni Mjb Lvj`v| g~jZ R`i KviY nvwmbvi KvQ Lvj`vi GB civRq| kL nvwmbv PqwQjb weGbwc I weGbwc Pqvicvimb hZ wb`jxq miKvii Aaxb wbevPb ...

  DM AvZi ga AvR fvU

  `xcK Payix : ivRbwZK gZweiva I 18 `ji fvU cwZnZi ...

  wbevPb eRbi Avn&evb ZviK ingvbi

  ivwk` wiqvR: Kviv wb`kbvi Acvq bv _K HKefve ......

  ZviK ingvb loh wj

  msev` mjb Zvdqj Avng`
  wbR^ cwZe`K : AvIqvgx ...

  divwi Avmvwgi wfwWIK iZnxb ejjb AvUwb Rbvij

  W wicvU: weGbwci fvBm Pqvigvb ZviK ingvb jb _K ...

  RvgvqvZK ev` w`qB mgSvZv

  evsjv`k A_bxwZ mwgwZi MvjUwej eVK eviv
  Kvjvg ...

  mwnsmZvq DwM Bwm : wmBwm

  wbR^ cwZe`K : cavb wbevPb Kwgkbvi KvRx iwKeDxb Avng` ...

  hviv fvU w`Z hve Zviv kqZvb: Kv`i wmwKx

  wbR^ cwZe`K: KlK kwgK RbZv jxMi mfvcwZ eexi Kv`i ...

  fvU w`Z cviQb bv ivcwZ cavbgx Lvj`v wRqv I wmBwm

  `jvqvi nvmvBb : `kg RvZxq wbevPb fvU w`Z cviQb ...

  gvbe cZvKv Mo wMbm eyK evsjv`k

  cavbgxi Awfb`b
  wigb gvndzR : weki mePq ......

  Gevi UvMU wkv cwZvb

  32 Rjvq 144wU fvUK` Avb
  Dmgvb web ingvb ......

  wRiv Ujvi bxwZZ AvBbkLjv evwnbx

  BmgvCj mvBb Bgy : AvR `kg RvZxq msm` wbevPb| GB wbevPbi ...

  mviv`k MYcwZiva Mo DVQ: Imgvb dviK

  Avey mvB`: GKZidv wbevPb cwZnZ KiZ mviv `k cwZiva ...

  RvZxq wbevPbi w`bI QywU cvQ bv cvkvKkwgKiv

  gbRyi-G AvwRR : AvR `kg RvZxq msm` wbevPbi Rb `kevcx mvaviY QywU NvlYv Kiv njI me cvkvK kwgKiv ......

  ZiY fvUvi`i ^cf

  Kv`i cjvk, Puv`cyi : `kg RvZxq msm` wbevPb Puv`cyii ...

  Ԇevgv Zwii mgq weviY Av.jxMi 3 Kgx AvnZ

  Kywgjv cwZwbwa: Kywgjv m`i DcRjvi cuvP_yex BDwbqbi ...

  wbevPb wK AvBbx Kkj bvwK RbMYi MnYhvMZv ?

  ivwk` wiqvR: WBwj vii mv`K gvndzR Avbvg ejQb, fvUvi ...

  GKZidv wbevPbi mgvjvPbvq wekwgwWqv

  wbR^ cwZwbwa: GKZidv `kg RvZxq msm` wbevPbi Kov mgvjvPbv ...

  wbevPb wbq nZvkv xovb, Dvc bB mswZRMZI

  Gg G Avnv` kvnxb: ivRbwZK AwiZvi gvSI 5 Rvbyqvwi RvZxq ...

  Lvj`v wRqvi m KD `Lv KiZ cviQb bv

  wbR^ cwZwbwa: weGbwc Pqvicvimb Lvj`v wRqvi m `Lv ...

  wbevPb cheY we`wk cheK I mvsevw`K`i mvov bB

  wbR^ cwZe`K: AvMvgxKvji RvZxq wbevPb cheY we`wk ...

  16 Nv AvM bKvq fvU PvBjb Zvdvqj

  wbR^ cwZe`K: ivZ cvnvjB `kg RvZxq msm` wbevPbi ......

  cnmbi wbevPb fvU `qv _K weiZ _vKyb: L`Kvi gvneye

  Gg G Avnv` kvnxb: me aibi wbhvZb mn Ki 5 Rvbyqvwi ......

  miKvi ivRbwZKfve `Dwjqv nq cv_xwenxb wbevPb KiZ hvQ

  Avj-Avgxb Avbvg: AvIqvgx jxM ivRbwZKfve `Dwjqv nqQ ...

  fvU K` bv hZ kxl Avjg`i Avnevb

  wbR^ cwZe`K: mviv`k AvR iveevi AbywZe msm` wbevPbK ...

  wbevPb AskMnY bv KivUvB bwZK `vwqZ

  Avey mvB`: wewk AvBbRxex I msweavb wekl W. kvn`xb gvwjK ...

  fviZ-evsjv`k mK fvObi Rb ggZv `vqx

  ivwk` wiqvR: fviZ-evsjv`k mK fvOb aivi Rb cwgei ...

  Avgiv e, Avi Rwiv kw I gZv evovQ

  g`yj Kvw ivq : wewk A_bxwZwe` KvRx LwjKzvgvb Avng` ...

  bqv MYZi c_ evsjv`k

  AwgZ ingvb: evsjv`k fvU KjwZ nq eiveiB| gvSLvb PviwU ...

  BwmZ Kx Kib gLv

  wbR^ cwZe`K: wfwWIevZvq `kevmxK fvU eRbi Avn&evb ...

  cnmbi wbevPb eqKU Kib : ewe nvvR

  W wicvU : RvZxq cvwUi Pqvigvb I mveK ivcwZ ......

  euvPZ PvBbv, gi djv

  dviRvbv wisKx : Gfve euvPZ PvBbv, AvgvK Avevi Avb ......

  Lyjbvq BDwc m`m Lybi ci NvZK Եmdvqvi

  wbR^ cwZwbwa: Lyjbvq GK BDwbqb cwil` m`m Lyb nIqvi ci m`nfvRb GK Lywb cywjki m Kw_Z e`yKhy wbnZ ...

  evwo Qo ewiq Avmyb, fvU w`b : mwRe IqvR` Rq

  iwdK Avng` : weGbwc-RvgvqvZi mvmK bv ej AvMvgxKvj ...

  cavbgx `kK Mnhyi w`K Vj w`Qb : we. Payix

  iwdK Avng` : weKaviv evsjv`ki cwmWU I mveK ivcwZ GwKDGg e`ivRv Payix ejQb, cavbgx kL ...
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>